Bättre ledarskap i bilverksamheten

Som chef för en bilverksamhet vet du hur viktigt det är att organisationen fungerar så bra det bara går. Du kanske arbetar med att tillverka bilar, sälja bilar eller laga dem. Men gemensamt är att en bilverksamhet behöver ett helhetsperspektiv där alla delar samverkar till en effektiv enhet.

Med ett tillitsbaserat ledarskap kan du få en organisation som fungerar bättre. Ett tillitsbaserat ledarskap är ett arbetssätt som håller fokus på brukarens behov och verksamhetens syfte. Varje beslutsnivå kan här aktivt verka för att ge en god stimulans till helhetsperspektiv och samverkan. Det är också ett bra sätt att säkerställa hjälpvillighet och bygga tillitsfulla relationer. Med ett tillitsbaserat ledarskap är det lättare att öka medarbetarnas ansvar och frihet, då denna styrmodell ger medarbetarna möjlighet att själva förbättra verksamheten.

Bättre arbetsmiljö

Som chef i en bilverksamhet behöver du hela tiden se till så att företaget följer regler och lagar kring hur arbetsmiljön ska se ut. Det finns exempelvis regler för hur varmt det får vara på jobbet, där du som arbetsgivare behöver göra en riskbedömning kring om extremt höga temperaturer innebär en farlig arbetsmiljö för de anställda. Att arbeta i alltför hög värme kan vara hälsofarligt och är påfrestande för kroppen. Det sänker medarbetarnas prestationsförmåga, omdöme och uppmärksamhet. Arbetsplatser bör ha en lämplig temperatur enligt Arbetsmiljöverkets regler. Temperaturen vid arbete som utförs stillasittande ska ligga mellan 20-26 grader på sommaren.

Tillitsbaserad styrning

Sveriges kommuner och regioner ser positivt på tillit i styrningskedjan. De sju principer som är vägledande och viktiga delar i styrningen tar utgångspunkt i medborgarna och brukarna, deras upplevelser, behov och kunskap. När det finns tillit får medarbetarna ett större handlingsutrymme, vilket också är bra för dig som driver en verkstad eller en bilförsäljningsfirma. SKR har tidigare uppmärksammat, via dialoger som förts med enskilda medlemmar, att tidigare sätt att styra inte har skapat önskade effekter. Regioner och kommuner har ansett att strukturella former har hållits främst i fokus.

En tillitsbaserad styrning sker så att kultur, arbetssätt och styrning utförs med fullständig fokus på medborgarens behov och verksamhetens syfte. Varje beslutsnivå verkar aktivt för att skapa helhetsperspektiv och samverkan, skapa relationer som är tillitsfulla och se till så att medarbetarna kan och vågar hjälpa medborgarna. Tillit är inte bara mjuka värden, som ledarskap och organisationskultur, utan också en fråga om hur verksamheten utvärderas, styrs och organiseras. Alla som är med i organisationen, oavsett vilken nivå de befinner sig på, har ansvar för att stimulera samverkan och skapa tillitsfulla relationer.

Som stöd för tillitsbaserat ledarskap går det att använda olika digitala plattformar, vilket också fungerar bra i en verksamhet som har som funktion att sälja eller bygga bilar. Organisationens styrsystem, värdegrund och organisationsstruktur behöver användas för att ta fram en begriplig och operativ styrmodell, vilket sedan kan användas för att konkretisera tillitsbaserad styrning. Denna styrform är en motreaktion mot tidigare former som har skapat ledning i silos och ökad detaljstyrning. Riktningen har satts uppifrån och ned, vilket har lett till att medarbetare har fått ett minskat handlingsutrymme. Istället bör ledning och styrning utgå från leverans och kvalitet till medborgaren.

Om bilen

Rekommenderade artiklar